หน้าหลัก เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา งานต่างๆของกองกิจ ข้อมูลสำคัญต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ กองกิจ
โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา

ปิดการใช้งาน ให้เข้าไปที่ http://sa.pn.psu.ac.th

แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ( กรอ.)
ดูแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม หนังสือเรียนนายอำเภอ ดูแบบฟอร์ม

รายชื่อนักศึกษาเงินกู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลในระบบ e-studentloan
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2551) รายละเอียด

รายชื่อนักศึกษาเงินกู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลในระบบ e-studentloan รายละเอียด

ประกาศจากกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การจองหอพักของนักศึกษาใหม
รายละเอียด


ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรื่อง กำหนอเงื่อนไขการขอใช้ลานกิจกรรม
ดูรายละเอียด

บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ข่าวงานแนะแนวการศึกษา
การตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน 2/2550
กรณี ยอดเงินกู้เท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ชุดที่ 5)

การตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน 1/2550
กรณีนักศึกษาสำรองจ่ายเงินค่าลงทะเบียนก่อน รายละเอียด

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งใบสมัคัร กยศ. ปีการศึกษา 2551
รับสมัครนักศึกษา  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
(กยศ.ประเภทกู้ต่อเนื่อง
วข. ปัตตานี ประจำปีการศึกษา  2551รายละเอียด


สิ่งที่นักศึกษาเงินกู้ต้องปฏิบัติ หลังส่งใบสมัครกู้ยืม รายละเอียด

ข่าวงานกิจกรรม

กวดขันการขับขี่ยวดยาน รายละเอียด

ข่าวงานบริการและสวัสดิการ

Student Affairs Division Poll
คุณพึงพอใจเว็บกองกิจระดับใด

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุดผลการ Vote

ควรปรับปรุงอะไรในเว็บเพจนี้

เนื้อหา
การออกแบบ
การเข้าถึงข้อมูลและการสืบค้น
ประโยชน์และการนำไปใช้ผลการ Vote

Student Affairs Division Chat Box
Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ
โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา พิมพ์ข้อความในช่องด้านข้าง Chat Box
จากนั้นกดที่ Shout เพื่อนำข้อความขึ้น
เลือกหน้ายิ้มได้ที่ +

หากนักศึกษาต้องการดูข้อความที่ผ่านมาในหน้าอื่น ให้กดที่ Next
มีหลายหน้าก็กดตามจำนวนหน้า
 

 

 

 

 


สถิติการเยี่ยมชม กองกิจฯ
ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2549
MIS Center
ระบบหอพักนักศึกษา
ระบบทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบทุนการศึกษา
กรอ ICL
กู้ยืมค่าครองชีพ
ชุมชนนักปฏิบัติกิจการนักศึกษา
Transcript กิจกรรมนักศึกษา
เครือข่ายการแต่งกายชุดนักศึกษา
ที่มา : อ.สิทธิกร คณะศิลปกรรมฯ

เข้าสู่ระบบวินัยนักศึกษา
user name


password


ปฏิบัติตามกฎจราจร

ไม่ทุจริตการสอบ

แต่งกายให้เรียบร้อย ถูกระเบียบ

ไม่ลักขโมยของผู้อื่น

ภาพกิจกรรมที่แล้วเสร็จ
(งานกิจกรรม)
งานกิจกรรม ปี 49
งานกิจกรรม ปี 50

ภาพกิจกรรมที่แล้วเสร็จ
(งานแนะแนว)
 
 

ภาพกิจกรรมที่แล้วเสร็จ
(งานบริการและสวัสดิการ)
 
 


คุณจะหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น
แผนผังเว็บไซต์(Site Map)


Web board กองกิจฯ


สมุดเยี่ยม กองกิจฯ


เราต้องตรงต่อเวลา

นโยบายการพัฒนานักศึกษา
ของอธิการบด
ดูรายละเอียด


สาระน่าสนใจอื่นๆ
รองอธิการบดี Online
จดหมายจากพ่อ
กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้
มหาวิทยาลัยมีอะไรใหม่
วันสำคัญ ม.อ.ปัตตานี
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
เบอร์โทรฯภายในทุกวิทยาเขต

พบอธิการบดี
JFK
งานทะเบียนนักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
MIS-DSS
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
e - Studentloan

เกี่ยวกับสงขลานครินทร์
ค้นหา e-mail
กิจกรรมเพื่อนบ้าน
มหาวิทยาลัย
วิทยาเขต/เขตการศึกษา
คณะต่างๆ
หน่วยงานทางการศึกษา

พัฒนานักศึกษา
การแต่งกายถูกระเบียบ รายละเอียด
เว็บการขับขี่ปลอดภัย รายละเอียด
การกระทำผิดวินัย รายละเอียด

วินัยที่ดี เริ่มที่ตน
บุคลิกภาพ มารยาทไทย
สถานที่และกรณีการ
กระทำผิดวินัยจราจร
ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัย
ทุจริตการสอบมีผลอย่างไร
ปัญหาการกระทำผิดวินัยนักศึกษา
เราจะพัฒนาตนเองได้อย่างไร

คุณต้องมีคุณธรรมจริยธรรม
คำพ่อสอน
สาส์นถึงนักศึกษาชั้นปีที่  ๒
  
รายละเอียด
สาส์นถึงนักศึกษาชั้นปีที่  ๓
   รายละเอียด
สาส์นถึงนักศึกษามอ.ปัตตานี
รายละเอียด

นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ยุคใหม่ ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี
เป็นตัวอย่างที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จริง
ทันสมัย สู่สากล
โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา โทร.073-312387 , 1235  โทรสาร.073-312387
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
: webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th  Top PSU