โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปัตตานี
โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.073-312387
ข้อควรทราบและปฏิบัติของผู้จัดโครงการ ข้อควรทราบและปฏิบัติของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง นโยบายด้านกิจการนักศึกษาจากอธิการบดี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้น ป.ตรี โปรแกรมการบันทึกการทำกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาเข้ามาดูที่นี่คลิ๊กเลย
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กิจกรรมเสริมหลักสูตร
( ไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม /
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง )หน่วยชั่วโมงยิ่งมาก
ยิ่งเป็นผลดีตอนสมัครงานอนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์

ผู้ประสานงานโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
1231,1232
กิจกรรมบังคับเลือก
( ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม /
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง )


หน่วยชั่วโมงยิ่งมาก
ยิ่งเป็นผลดีตอนสมัครงาน

ปฐมนิเทศ รายละเอียดโครงการกิจกรรม
บังคับเลือก ส่วนกลาง/คณะ


ส่วนกลาง
ศึกษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาการสื่อสาร
รัฐศาสตร
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
แต่ละคณะหรือส่วนกลาง
มีโครงการอะไรดูที่น
ี่
ไหว้ครู อบรมให้รู้คุณครูบาอาจารย์
อบรมจริยธรรม / คุณธรรม / จิตสำนึกสาธารณะ
ปัจฉิมนิเทศก์
เชียร์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมรับน้อง
บำเพ็ญประโยชน์เนืองในโอกาสต่างๆ
กีฬาน้องใหม่
ฯลฯ
เพื่อให้การเข้าร่วมเกิดการกระจายตัว หลากหลาย
แบ่งการเข้าร่วมของนักศึกษาเป็น
ส่วนกลาง (15 หน่วยชั่วโมง) ด้างข้างนี้
ส่วน-คณะ (25 หน่วยชั่วโมง) ด้างข้างนี้

จากกิจกรรมบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมงกิจกรรมเลือกเข้าร่วม
( ไม่น้อยกว่า10 กิจกรรม /
ไม่น้อยกว่า60 หน่วยชั่วโมง )

หน่วยชั่วโมงยิ่งมาก
ยิ่งเป็นผลดีตอนสมัครงาน

จิตสำนึกสาธารณะ
: พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย
2 กิจกรรม / 12 หน่วยชั่วโมง
รายละเอียดโครงการกิจกรรม
เลือกเข้าร่วม

คำอธิบายความหมาย
โครงการกิจกรรมเลือกเข้าร่วม


โครงการองค์กรกิจกรรม
โครงการของคณะต่างๆ
ที่นอกเหนือจากบังคับเลือก
โครงการของมหาวิทยาลัย
โครงการภายนอกอื่นๆที่มหา
วิทยาลัยมีส่วนร่วม

หน่วยชั่วโมงยิ่งมาก
ยิ่งเป็นผลดีตอนสมัครงาน
ทักษะสังคม : วิชาการ / วิชาชีพ /
สมรรถนสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
2 กิจกรรม / 12 หน่วยชั่วโมง
ความภูมิใจในสถาบัน
: ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต
2 กิจกรรม / 12 หน่วยชั่วโมง
ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม
: ความเป็นประชาธิปไตย
2 กิจกรรม / 12 หน่วยชั่วโมง
เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ
2 กิจกรรม / 12 หน่วยชั่วโมง

Chat Box ร่วมแสดงความคิดเห็น / แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ / วัน เวลา สถานที่ การประชุมครั้งต่อไป
แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา (รายละเอียด)
การเทียบโอนประสบการณ์
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ภาพรวมของทุกขณะ)
หน้าตา transcript กิจกรรม

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เอกสาร คู่มือการดำเนินงาน
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา


คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการโครงสร้างกิจกรรม
รายละเอียดเนื้อหา


คู่มือบันทึกการทำกิจกรรมนักศึกษา
รายละเอียดเน้อหา
คู่มือฉบับมีสีชัดเจน
คู่มือการใช้ระบบบันทึกการทำกิจกรรมนักศึกษา
ดูรายละเอียดได้ที่ ระบบ Intranet
ประกาศมหาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

รายละเอียด
Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ
โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา พิมพ์ข้อความในช่องด้านข้าง Chat Box
จากนั้นกดที่ Shout เพื่อนำข้อความขึ้น
เลือกหน้ายิ้มได้ที่ +

หากนักศึกษาต้องการดูข้อความที่ผ่านมาในหน้าอื่น ให้กดที่ Next
มีหลายหน้าก็กดตามจำนวนหน้า
กองกิจการนักศึกษา ชุมชนนักปฏิบัติกิจการนักศึกษา แผนผังเว็บไซต์(Site Map) งานกิจกรรมนักศึกษา
โปรแกรมเมอร์ระบบ T.087-2914535 คู่มือบันทึกการทำกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา โทร.073-312387 , 1235  โทรสาร.073-312387
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th  Top Back PSU


ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2550